Περιοχή Μελών | Χάρτης Ιστοσελίδας | Χρήσιμες Συνδέσεις | Αναζήτηση 
  

Ν. 2753/99 Απλοποιήσεις και Ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και άλλες Διατάξεις

Το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994 ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αυξάνεται σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) δραχμές.

Οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες που απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά ή μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, κατά περίπτωση, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για πάνω από 1.650 κυβικά εκατοστά και μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2.000 κυβικά εκατοστά αυτοκίνητα, του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης.


<<  Ιούνιος 2017 >>
 Κ  Δ  Τ  Τ  Π  Π  Σ 
 -  -  -  -  1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  - 
Right Menu Image
Graphical Space
Σύζευξις

Copyright @ 2010 - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.

Designed and Developed by EXODUS