Empty space
  Περιοχή Μελών | Χάρτης Ιστοσελίδας | Χρήσιμες Συνδέσεις | Αναζήτηση 

Καλώς Ήλθατε

Με το αριθμ. 13/2005 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 11/Α΄/20-1-2005) συστήθηκε και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., το Τμήμα προσβασιμότητας ΑμεΑ, που αποτελεί επιτελικό όργανο για θέματα ατόμων με αναπηρία. Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι η προώθηση και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση προς την υποχρέωση που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ., να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων στα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του τμήματος Προσβασιμότητας ΑμεΑ όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 13/2005 και η πολιτική της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., για τα άτομα με αναπηρία είναι οι εξής:

 • Η προώθηση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση προς την υποχρέωση που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β' βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ., να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους.
 • Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων των ΑμεΑ, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και φορείς αρμοδιότητάς του (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες), δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση) και για την διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαμόρφωση χώρων υγιεινής.
 • Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.
 • Η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ή των εποπτευόμενων φορέων οι οποίοι δεν έχουν συστήσει Μονάδα Προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Η μέριμνα για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ατόμων με αναπηρίες, στους χώρους που αναπτύσσει τη δραστηριότητα του το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 • Ο έλεγχος και η πιστοποίηση προσβάσιμων κτιρίων, με την καθιέρωση "ειδικού σήματος πιστοποίησης και προσβασιμότητας".
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και η μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων, ανάλογων μεθόδων και καινοτόμων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.
 • Ο σχεδιασμός των κατάλληλων πολιτικών για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αναπηρίες που υπηρετεί στη Δημόσια Διοίκηση.
 • Η μέριμνα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
 • Η συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα.
 • H μέριμνα για την έκδοση του Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία.

Με στόχο την ενεργοποίηση των φορέων του Δημοσίου στην κατεύθυνση της προσβασιμότητας, με τις εγκυκλίους μας με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ Π.ΑμεΑ/Φ.3 /2/22340/7-11-2005 και ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/5/5690/16-3-06, ζητήθηκε από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα να υποβάλλουν πρόγραμμα προώθησης της προσβασιμότητας, καθώς και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του.

Επίσης με την εγκύκλιό μας με αριθμ. πρωτ.ΔΙΑΔΠ/ Π.ΑμεΑ/Φ.3/6/7986/13-4-06, ζητήθηκε από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού η παροχή αριθμητικών και λοιπών στοιχείων σχετικά με τους υπαλλήλους με αναπηρία που απασχολούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Επιχειρήθηκε έτσι, για πρώτη φορά, η συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων για τα ανωτέρω θέματα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι συμβάλλει στο να υπάρχει μία εικόνα για τους εργαζομένους στο Δημόσιο και τις δυσχέρειες που πιθανόν αντιμετωπίζουν και κατά συνέπεια να προωθηθούν ουσιαστικές προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

Έχοντας λάβει απαντήσεις από σημαντικό αριθμό φορέων, προβήκαμε στην αποστολή της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/7/19534/5-9-06, με την οποία δίνουμε οδηγίες ώστε να ελαχιστοποιηθούν, αν όχι εξαλειφθούν, οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκτέλεση της εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων, και αφορούν στις συνθήκες εργασίας, στο ωράριο, στις ειδικές άδειες, στην προσβασιμότητα κλπ, έτσι ώστε αφενός, να μην επηρεάζεται δυσμενώς η υγεία τους και αφετέρου, να υπάρχει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Τέλος, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Δ.Δ.& Η.Δ. καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία μιας Δημόσιας Διοίκησης που εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαίρη Κοτρωνιά

Επίκαιρα Θέματα


<<  Ιούλιος 2019 >>
 Κ  Δ  Τ  Τ  Π  Π  Σ 
 -  1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30  31  -  -  - 
Right Menu Image
Graphical Space
Σύζευξις

Copyright @ 2010 - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.

Designed and Developed by EXODUS    Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0